Aktuální seznam zakázaných a rizikových zemí

 

Aktuální seznam zakázaných zemí, do kterých neodešleme platbu, nebodo kterých vzhledem k celkové situaci v zemi není možné zaručit úspěšné provedení platební transakce, najdete na stránkách českého Finančního analytického úřadu (zkratka FAU) v odkazu níže:

 

Seznam rizikových zemí podle EU a FATF najdete ZDE

 

  1. EasyChange s.r.o. upozorňuje klienty, že na rizikovou zemi se vztahuje zákaz provádění takových přeshraničních převodů, jejichž příjemcem nebo plátcem je sankcionovaná osoba nebo sankcionovaný subjekt nebo jejichž předmětem je zboží, služba nebo jiné plnění, na které se vztahuje mezinárodná sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí v aktuálním znění, dále ve smyslu rozhodnutí nebo nařízení Evropské unie (viz http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) nebo Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv MF USA (viz http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

 

  1. Vemte prosím na vědomí, že při přeshraničním převodu do nebo z rizikové země, je klient povinen společnosti EasyChange s.r.o. hodnověrným způsobem prokázat předmět plnění tohoto   přeshraničního  převodu,  přičemž  EasyChange  s.r.o.  je  oprávněna v odůvodněných případech tento přeshraniční převod neprovést, a to zejména když klient tuto povinnost nesplní nebo když  předmět plnění podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu výše uvedeného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.

 

  1. EasyChange s.r.o. je oprávněna neprovést přeshraniční převod také v případech hodných zvláštního zřetele, a to tehdy, když EasyChange s.r.o. nebo ty finanční instituce, se kterými EasyChange s.r.o. nezbytně při provádění platební transakce spolupracuje, disponují negativními informacemi o bance příjemce, a to zejména informacemi o probíhajícím konkurzním řízení, odnětí bankovní licence, zavedení nucené správy místním regulačním úřadem nebo udělení sankce nebo pokuty místním regulačním úřadem za porušení právních předpisů ekvivalentních místnímu zákonu o bankách nebo zákonu o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti nebo ochraně před financováním terorismu.

 

  1. Klient svým zadáním pokynu ve webovém prostředí EasyChange tato výše uvedená ustanovení k rizikovým zemím akceptuje a je si vědom, že případné škody, vzniklé z důvodu neprovedení platby do některé z rizikových zemí, jdou jen a pouze k jeho tíži a nelze je uplatňovat vůči EasyChange s.r.o.